Lees verder

Aankoop gebouw

In de ledenvergadering van 12 februari 2019 heeft 97%, van de aanwezige leden van de gemeente, ingestemd met het voorstel van de Raad van Opzieners om onze hoofdlocatie (Friesestraatweg 221 te Groningen) aan te kopen. Wat ging hieraan vooraf?

Na een grondige verbouwing hebben we in 2012 de Stadskerk in gebruik genomen. En wat zijn we dankbaar voor deze plek! Een gemeente bestaat uit mensen, maar de afgelopen jaren is gebleken dat ook het gebouw er missionair gezien wel degelijk toe doet.

De Stadskerk is een levensveranderende ontmoetingsplek voor Stad en Ommeland. Een plek waar we Gods liefde willen ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Een plek waarvan we de overtuiging hebben dat God ons hier heeft gebracht. Niet alleen vanwege de mooie locatie maar ook dienend; van sporten met jongeren in de wijken Paddepoel en Vinkhuizen tot tentamenlocatie van de RUG en Hanze Hogeschool.

Vanaf 2016 is er een werkgroep actief geweest om te onderzoeken hoe we onze capaciteit verder kunnen vergroten. Vele mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. Een terugkerende vraag was: moeten we als gemeente zelf nog meer investeren in (of nabij) een gehuurd pand?

In 2018 zijn we gestart op een andere tweede locatie (centrumlocatie in het Platformtheater) en we zien het in de toekomst gebeuren dat we ook op deze manier onze capaciteit blijven vergroten.

We zijn ervan overtuigd dat de Friesestraatweg 221 de plek is en blijft voor de komende jaren als hoofdlocatie en vanuit het oogpunt van goed rentmeesterschap zien we de stap naar aankoop van dit gebouw nu als de juiste stap.

We willen je meer informatie geven over deze stap en wat dit financieel betekent. Daarnaast leggen we de mogelijkheden uit hoe jij hier aan kan bijdragen.

Financieel gunstig

Naast dat we een geestelijke overtuiging hebben, is de aankoop van het gebouw ook financieel zeer gunstig. De huur stijgt per jaar terwijl de rente en aflossing juist jaarlijks dalen. Daarnaast neemt het vermogen toe door af te lossen op de leningen. Bovendien wordt er niet langer geïnvesteerd in een huurpand, maar in een pand dat eigendom is.

Parkeren

Parkeren is de komende jaren de grootste uitdaging. Met alle toekomstige woningbouw om ons heen en een mogelijk parkeerverbod langs de ventweg, leken reële oplossingen ver weg. De nieuwe eigenaar van het perceel van de Ambulancezorg (het perceel dat we eerder dachten zelf aan te schaffen) wil echter een deel van zijn terrein beschikbaar stellen en verhuren voor parkeerplaatsen voor De Stadskerk. Een bijzondere wending! Tijdelijk gaat het om maximaal 189 parkeerplaatsen en naar verwachting structureel om minimaal 50 plaatsen. Hier moeten nog nadere (financiële) afspraken over worden gemaakt, maar dit lijkt een betere oplossing dan zelf aanschaffen en ontwikkelen.

Risico’s eigenaarschap

Het grootste deel van de kosten van onderhoud zijn ook bij huur al voor onze rekening, aangezien de huidige eigenaar alleen verantwoordelijk is voor ‘de muren en het dak’. Hier verandert voor De Stadskerk niet veel in. Het dak heeft in het verleden problemen gegeven, experts zien dit niet als een grote risicofactor. Wel zal de voorziening voor groot onderhoud (nu €60.000) de komende jaren verder moeten groeien. Dit is meegenomen in de meerjaren begroting.

In de wetenschap dat deze locatie (gezien de nieuwe steden- bouwkundige principes van de Gemeente Groningen) interessant blijft als ontwikkellocatie voor toekomstige woningbouw, lopen we geen financiële risico’s bij eventuele verkoop.

Interne uitbreidingsmogelijkheden

Er zijn binnen de muren van het gebouw de nodige mogelijkheden tot uitbreiding; idealiter komt er vanuit deze fondsenwerving een bedrag vrij voor een extra zaal boven de werkplaats (voor 100-150 personen) in combinatie met extra toiletten, daarnaast kan een galerij in het grote auditorium extra zitplaatsen opleveren, boven de werkplaats en achter de huisjeswand kunnen extra zalen en/of kantoren worden gerealiseerd en in de toekomst kan de gehele capaciteit worden uitgebreid via een derde dienst.

Stichting Stadskerk Groningen

Onlangs is Stichting Stadskerk Groningen opgericht met als doel om alle zaken die met gebouwen, huur en verhuur te maken hebben te scheiden van andere gemeente-activiteiten. Naast dat dit gezond is, heeft het ook voordelen op het gebied van de ANBI-status en BTW verrekening. Als we het gebouw aankopen, wordt deze ondergebracht in de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van De Stadskerk, waaronder minimaal één oudste of opziener. De bijdrage voor het gebouw wordt gedaan aan De Stadskerk, waarmee giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Financiële plaatje

De totale aanschafprijs van het perceel bedraagt inclusief kosten koper ongeveer €3.060.000. Met een interne verbouwing van €180.000 komt de totale som op €3.240.000. Aan hypothecaire leningen kan een bedrag worden geleend van €2.340.000, tegen prima voorwaarden. Dit betekent dat er voor aankoop minimaal €720.000 intern bijeen moet worden gebracht en daarnaast minimaal €180.000 om meteen een eerste verbouwing uit te kunnen voeren.

Het totale effect op de jaarlijkse begroting is minimaal. Het heeft eerder een voordelige uitwerking: immers de rente en aflossing van de hypothecaire leningen dalen per jaar. Wel houden we rekening met groot onderhoud.

De geconsolideerde meerjarenbegroting van De Stadskerk en Stichting Stadskerk samen laten de volgende begrotingstotalen voor de komende jaren zien. Dit is inclusief centrumlocatie, prijscompensatie voor salarissen en dergelijke.

Begrotingsjaar  Begrotingstotaal
2018 – 2019 € 1.216.000
2019 – 2020 € 1.266.500
2020 – 2021 € 1.302.000
2021 – 2022 € 1.357.000

Door het in de toekomst aflossen van de hypothecaire leningen, neemt het vermogen van de gemeente en de stichting toe. Bij voortzetting van huren zou hier geen sprake van zijn.

In het lopende boekjaar staan we er financieel tot en met december goed voor. Doordat het Kerstdankoffer (december 2018) bijna het hele begrote bedrag voor dankoffers heeft opgebracht, kunnen we komend voorjaar afzien van het Pinksterdankoffer en ons richten op deze eenmalige fondsenwerving.

Mocht er meer dan €900.000 worden ingezameld, dan zal het meerdere worden geïnvesteerd in capaciteit, ofwel in extra uitbreidingen (bv parkeren of zalen) ofwel in een lagere hypotheek (met dus lagere jaarlijkse lasten).

Doe je mee?

We hopen dat je als lid, gast of betrokkene van de Stadskerk ook financieel mee kunt en wilt bijdragen voor de aankoop van het gebouw aan de Friesestraatweg 221.

Er zijn verschillende manieren waarop je kunt geven:

Een eenmalige bijdrage

Dit bedrag kun je op verschillende manieren geven, te weten via:

  • Een eigen overschrijving van je bankrekening op IBAN: NL37 SNSB 0944 3779 12 t.n.v. De Stadskerk met de omschrijving ‘Aankoop gebouw’
  • Een iDeal-betaling onderaan deze pagina
  • Het invullen van een eenmalige machtiging onderaan deze pagina, waarbij je ook een latere incassodatum kunt aangeven (maar wel voor 1 juli 2019)

Een bijdrage geven in meerdere termijnen

Het kan zijn dat het momenteel niet goed uitkomt om eenmalig te geven. Je kunt ook verspreid over 2019 in maximaal drie termijnen een bijdrage geven. Dit kun je in het formulier aangeven onderaan deze pagina.

Eenmalig een (groot) bedrag geven, in de vorm van een lening

Technisch gezien geef je in deze optie het bedrag als lening, die De Stadskerk dan in vijf jaar aflost. Maar jij schenkt de aflossing + rente terug (via een ‘overeenkomst periodieke gift’). Het grote voordeel hiervan is dat het bedrag volledig aftrekbaar is, je krijgt dus een deel terug van de belastingdienst. Je kan meer schenken, zonder dat het je meer kost. Het belastingvoordeel is afhankelijk van je inkomen, maar kan in 2019 oplopen tot 52% (vanaf 2020 daalt het belastingvoordeel door wijziging in de wetgeving naar 37% in 2023).

Ook als je al ruim geeft aan goede doelen en je het maximum van 10% (bijna) bereikt hebt, is deze manier van geven een goed alternatief. Bij een periodieke gift gelden namelijk de grenzen van aftrekbaarheid niet (d.w.z. giften kleiner dan 1% van het verzamelinkomen en giften groter dan 10% van het verzamelinkomen). Daardoor krijg je van de belastingdienst meer geld terug.

Vul voor deze optie het formulier onderaan deze pagina in en dan zal er contact met je worden opgenomen

Een andere manier om bij te dragen

Heb je zelf een andere manier in gedachten om bij te dragen in dit verhaal, dan kun je daarover contact zoeken met Walther Moltmaker, taakgroepleider Financiën.

Ondernemers

Voor ondernemers is het ook mogelijk om een gift te geven en gebruik te maken van de aftrekmogelijkheden via hun vennootschap. Daarvoor kun je contact opnemen met je accountant of belastingadviseur of met Hans Meerveld

Zou je voor 17 maart via één van bovenstaande opties kunnen aangeven wat jij wilt bijdragen?

Vragen en contact

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de aankoop van het gebouw, dan zijn de volgende personen daarvoor beschikbaar:

  • Inhoudelijke vragen over het proces van aankoop kun je stellen aan Arjan Zantingh
  • Wil je een grote gift doen en daarin vertrouwelijkheid gewaarborgd hebben, dan kun je contact opnemen met Hans Meerveld.
  • Andere vragen op financieel/fiscaal gebied kunnen worden gesteld aan Walther Moltmaker, taakgroepleider Financiën.

ANBI

De Stadskerk heeft een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling), giften aan De Stadskerk zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Belangrijk om te vermelden is dat de giftenaftrek de komende jaren wel wordt afgebouwd en vanaf 2023 wordt teruggebracht tot de eerste belastingschijf (voorstel in het regeerakkoord is 37%).