Afspraken rondom Zending

Zoals op de pagina voor Zendelingen voor iedereen te lezen is, is dit onze visie:

ONZE VISIE

De Stadskerk staat zoals eerder gesteld, hartstochtelijk achter het Grote Gebod en de Grote Opdracht. Deze zijn vertaald in de missie van De Stadskerk: “Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven!”

Hierop is ook de visie op zending van De Stadskerk gebaseerd. Zending vloeit voort uit het hart van God! Hij roept en Hij bevestigt en Hij voorziet. God beweegt hierin autonoom en Hij laat zich niet in hokjes passen. Dat betekent dat De Stadskerk zich niet op voorhand wil vastleggen op bepaalde taken of regio’s. Tegelijkertijd heeft de leiding van De Stadskerk wel een eigen verantwoordelijkheid in het uitzenden van zendelingen vanuit De Stadskerk, gezien de impact die een uitzending heeft op een uit te zenden lid of gezin van de gemeente, op de gemeente als geheel en de bijbehorende achterban. Wij nemen deze verantwoordelijkheid dan ook zeer serieus.

Dat betekent dat De Stadskerk van harte bereid is om broers en zussen die een roeping ervaren om het evangelie te gaan verspreiden en zich in te zetten voor Gods Koninkrijk op een andere plek dan hier in Nederland, uit te zenden. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om hierin een zorgvuldig proces te doorlopen, waarin we gezamenlijk onderzoeken of de roeping die de zendeling ervaart ook wordt gezien en gedeeld door de leiding van De Stadskerk. Om leden van de gemeente op een verantwoorde manier te kunnen laten gaan zijn hiervoor richtlijnen en kaders geschetst. Hieruit volgt ook dat De Stadskerk zelf geen initiatief neemt om leden pro-actief te benaderen om uitgezonden te worden.

CONTACTPERSONEN

Eindverantwoordelijke voor Zending
Vanuit zijn rol als staflid is Dennis aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor beleid, visie en begroting.
Vlaggen in het gebouw
Leendert is ‘chef vlaggen’. Hij houdt de ‘landen’ bij en is ook aanspreekpunt voor eventuele veranderingen in het tonen van de vlaggen. Ook is hij verantwoordelijk voor de verdeling van Zendeling van de Maand.