Geloofsbelijdenis

We zijn als Stadskerk een gemeente van Jezus Christus in deze tijd, met vormen en woorden die daar bij passen. Tegelijkertijd staan we op de schouders van vele generaties christenen voor ons.

Ons geloof is niet nieuw.
Ons geloof vind zijn grond in de Bijbel, het Woord van God.
Ons geloof wordt mede gevoed door de kerkgeschiedenis, waarin het geloof ons is voorgeleefd en doorgegeven.
Ons geloof is boven alles geworteld in Jezus, de Zoon van God. Hij die mens werd, Hij die gekruisigd is én weer is opgestaan. Jezus, onze Verlosser en Heer en Hoofd van onze gemeente!

Een prachtige samenvatting van de belangrijkste geloofswaarheden vinden we in de geloofsbelijdenis van Nicea (325 na Chr.) Wij geloven net zo hartstochtelijk in de grote waarheden van de Bijbel als de opstellers van dit geschrift.
Hieronder vind je hun tekst in een Nederlandse vertaling:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen

Deze belijdenis vormt de kern van ons geloof.

De doop door onderdompeling heeft daarin een specifieke plek, waarin een volgeling van Jezus zijn geloof belijdt door zich te identificeren met de dood en opstanding van Jezus.
We belijden als leden en gasten ook ons gezamenlijke geloof in Jezus in de viering van het Avondmaal, zowel in de diensten als in de krijgen. Het Avondmaal drukt de diepe verbondenheid die we hebben met Jezus én met elkaar.

In ons samen geloven streven wij naar

Eenheid in wat belangrijk is
Het is een illusie om er naar te streven om allemaal exact hetzelfde te geloven.
Dat hoeft ook helemaal niet. Wel is het belangrijk om het eens te zijn over de hoofdzaken van ons geloof, en daarin draait het om Jezus.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. (Efeze 4:3-6)

Vrijheid in wat persoonlijk is
De boodschap van de Bijbel laat zich niet op alle onderwerpen heel eenvoudig vertalen van toen naar nu. Dat betekent dat je op bepaalde onderwerpen anders kunt uitkomen met die vertaalslag, en dat mag! Zeker ook bínnen de gemeente.

Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. (Romeinen 14:4,12,22)

Liefde als basis en motief
Ook al denken we soms heel verschillend over onderwerpen, er is één motief dat ons altijd mag leiden en dat is de liefde.

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. (1 Korinthe 13:2)