Vertrouwenspersoon De Stadskerk Groningen

Om ongewenst gedrag van leidinggevenden in De Stadskerk te voorkómen en waar nodig bespreekbaar te maken en te onderzoeken, hebben we ons als gemeente aangesloten bij de Stichting Gedragscode leidinggevenden (SGL). We volgen de gedragscode leidinggevenden opgesteld door de SGL.

Voor de term leidinggevende kan gelezen worden; voorganger, opziener, oudste, diaken, jeugdleider, kinderwerker, kringleider, teamleider, pastoraal medewerker, etc.

Om een eventuele melding laagdrempelig te maken, bestaat de mogelijkheid om de melding vóór te bespreken met een vertrouwenspersoon binnen De Stadskerk.

De vertrouwenspersonen maken geen deel uit van het leidersteam van de gemeente en zijn daarmee onafhankelijk in hun advies.

De inhoud van de functie van vertrouwenspersoon
Het in behandeling nemen van klachten van gemeenteleden m.b.t. ongewenst gedrag van leidinggevenden. Te denken valt aan bijv. machtsmisbruik, (geestelijke) manipulatie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Het in behandeling nemen van een klacht kan bestaan uit:

  • Het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar te maken.
  • Het probleem indien wenselijk te melden bij het SGL of aangifteloket justitie.

NB: De vertrouwenspersoon is een klachtenbegeleider en geen klachtenbemiddelaar. Daarvoor zijn aparte bemiddelingspersonen aangesteld.

De route naar de vertrouwenspersoon
Indien iemand een klacht wil indienen over ongewenst gedrag van een leidinggevende in De Stadskerk, dan kan hij/zij een mail sturen naar de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de klager en belooft geheimhouding bij alles wat hem/haar ter kennis komt.

Wie zijn de vertrouwenspersonen in de Stadskerk?
Simon en Annemiek Kooistra

 

Jaap en Annet Feenstra

 

 

 

 

 

Gedragscode De Stadskerk
Pedagogisch plan De Stadskerk

 

Groningen, November 2019