Onze zendelingen

zending in de STadskerk

Op de kaart hierboven tref je onze zendelingen aan. Door op de foto te klikken en hun verhaal te lezen, leer je ze kennen. We zijn dankbaar en trots op onze zendelingen. We willen graag betrokken zijn. Onderaan deze pagina zie je de zendelingen ook met hun contactgegevens.

In de Stadskerk vinden we het niet alleen belangrijk om samen te komen in de diensten en met elkaar op te trekken, maar ook om uit te delen wat we hebben ontvangen naar buiten toe.
De missie van de Stadskerk is: Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven. Sommige mensen leven hier heel concreet voor en gaan de zending in.

ZENDELING VAN DE MAAND

Naast deze pagina hebben we verschillende manieren om de zendelingen onder de aandacht te brengen. Zo is er van iedere zendeling een vlag van het land – waar ze naartoe uitgezonden zijn – zichtbaar in het gebouw. Onze zendelingen staan met foto afgebeeld op de landkaart in het Grote Auditorium, alwaar ook geprinte nieuwsbrieven te verkrijgen zijn. Hiernaast hebben we de Zendeling van de Maand, waarbij de betreffende zendeling extra onder de aandacht wordt gebracht via de diverse communicatiekanalen, zoals het MaandOverzicht, de schermen in de hal en communicatie rond en tijdens de diensten. Hiernaast is de zendeling de speciale gast in de (maandelijks) podcast ‘de Uitzending‘. Iedere aflevering zal beschikbaar zijn via onze website (zowel in audio maar ook als videoaflevering) Podcastkanalen alsook via YouTube.

WAT HOUDT ZENDING IN?

Zending is allereerst Gods werk, waarbij Hij ons wil gebruiken om Zijn liefde te delen met mensen in hun lijden en verdriet, hun zonde en in de omstandigheden van onrecht, waarvan zij slachtoffer zijn. Daarbij gaan woord en daad samen en zoeken wij naar praktische wegen om de hoop, liefde en het leven van Christus zichtbaar en tastbaar te maken voor de mensen.

De basis van het werk is de Grote Opdracht uit Mattheus 28 en Handelingen 1:8.

“Jezus zegt: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Mattheus 28).

“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” (Handelingen 1:8).

TFT = ThuisFrontTeam

Zending houdt in dat je je hele leven wijdt aan God door voor Hem aan het werk te gaan. Dit betekent ook dat je leeft van giften, andere mensen onderhouden je als het ware. Zendelingen worden ondersteund door een ThuisFrontTeam (TFT). Een groep vrijwilligers (bestaande uit leden, gasten van de Stadskerk maar ook uit andere kerken) die betrokken is op de betreffende zendeling(en). Vanuit iedere TFT neemt één lid zitting in het TFT-Stadskerk. Dit team werkt samen om de betrokkenheid van de gemeente bij de bediening van de zendelingen te creëren en in stand te houden.

ONZE VISIE

De Stadskerk staat zoals eerder gesteld, hartstochtelijk achter het Grote Gebod en de Grote Opdracht. Deze zijn vertaald in de missie van De Stadskerk: “Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven!”

Hierop is ook de visie op zending van De Stadskerk gebaseerd. Zending vloeit voort uit het hart van God! Hij roept en Hij bevestigt en Hij voorziet. God beweegt hierin autonoom en Hij laat zich niet in hokjes passen. Dat betekent dat De Stadskerk zich niet op voorhand wil vastleggen op bepaalde taken of regio’s. Tegelijkertijd heeft de leiding van De Stadskerk wel een eigen verantwoordelijkheid in het uitzenden van zendelingen vanuit De Stadskerk, gezien de impact die een uitzending heeft op een uit te zenden lid of gezin van de gemeente, op de gemeente als geheel en de bijbehorende achterban. Wij nemen deze verantwoordelijkheid dan ook zeer serieus.

Dat betekent dat De Stadskerk van harte bereid is om broers en zussen die een roeping ervaren om het evangelie te gaan verspreiden en zich in te zetten voor Gods Koninkrijk op een andere plek dan hier in Nederland, uit te zenden. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om hierin een zorgvuldig proces te doorlopen, waarin we gezamenlijk onderzoeken of de roeping die de zendeling ervaart ook wordt gezien en gedeeld door de leiding van De Stadskerk. Om leden van de gemeente op een verantwoorde manier te kunnen laten gaan zijn hiervoor richtlijnen en kaders geschetst. Hieruit volgt ook dat De Stadskerk zelf geen initiatief neemt om leden pro-actief te benaderen om uitgezonden te worden.

MEER INFORMATIE

Ben je nieuwsgierig? Wil je betrokken raken en blijven? Je kunt meer over onze zendelingen lezen als je op hun eigen pagina kijkt. Deze bereik je door op de foto op de landkaart te klikken.  Zo kun je betrokken raken door de nieuwsbrief van de betreffende zendeling aan te vragen.

Voor leden en gasten van de Stadskerk hebben we binnen ons intranetplatform een Zendelingen-sectie opgemaakt. Hier kun je op de hoogte worden gehouden van hoe het met ze gaat.

Onze zendelingen binnen MijnStadskerk

Ben je geïnteresseerd om als zendeling te worden uitgezegend vanuit de Stadskerk, lees dan de richtlijnen goed door en vul het aanvraagformulier in op MijnStadskerk.

Zendeling worden

Onze zendelingen